Vedtægter

HØSTERKØB GRUNDEJERFORENING - VEDTÆGTER

01. NAVN – HJEMSTED

Foreningens navn er: HØSTERKØB GRUNDEJERFORENING.

Hjemsted: Høsterkøb – Rudersdal Kommune.

 

02. FORMÅL

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser som grundejere i Høsterkøb lokalområde i Rudersdal Kommune samt sikre at intentionerne i den bevarende lokalplan for Høsterkøb i videst muligt omfang bliver respekteret, således Høsterkøb også i fremtiden kan forblive ’ en bevaringsværdig landsby af særlig kulturhistorisk værdi’.

 

03. MEDLEMSKAB

Som medlem af Høsterkøb Grundejerforening kan optages enhver ejer/lejer af fast ejendom inden for det på nedenstående kort angivne geografiske område.

Ejere af fast ejendom uden for det angivne geografiske område, men i lokalområdet kan også opnå medlemskab, såfremt den til enhver tid værende bestyrelse, måtte finde det formålstjenligt - relevant. Ejerskab/lejer af fast ejendom er altid forudsætning for medlemskab.

 

04. KONTINGENT

Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Ændring af kontingentet kan ske med 2/3 flertal af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

Et medlem, der er i kontingentrestance fra det foregående kalenderår, kan ikke stemme på nogen generalforsamling. En eventuel kontingentrestance kan dog altid berigtiges kontant ved starten af den pågældende generalforsamling.

  

05. GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er inden for de i vedtægterne fastsatte rammer den øverste myndighed i foreningens anliggender.

 

05.01 Ordinær generalforsamling

Bestyrelsen skal med mindst 14 dages varsel indkalde til den ordinære generalforsamling, som hvert år skal afholdes i Rudersdal Kommune inden udgangen af marts måned.

Emner, som medlemmerne ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, må skriftligt være formanden i hænde inden 01. marts.

 

05.02. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 10 medlemmer til foreningens formand skriftlig anmoder herom. Anmodningen skal indeholde angivelse af de emner, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling samt, hvilke forslag der ønskes sat under afstemning.

Bestyrelsen skal inden 8 dage efter anmodningens modtagelse med 14 dages varsel indkalde til den ekstraordinære generalforsamling.

 

05.03. Indkaldelse af ordinær generalforsamling

Indkaldelsen skal indeholde:

Kort angivelse af emner, der vil komme til behandling. Det reviderede årsregnskab. Eventuelt indkomne forslag, der af medlemmerne ønskes forelagt på generalforsamlingen. Indkaldelsen kan ske per e-mail.

 

06. Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Eventuelle indkomne forslag

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab

Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer – 2 suppleanter og 1 revisor

Eventuelt

 

07. Stemmeret

På generalforsamlingen har hvert parcel 1 stemme. Stemmeretten kan kun udøves personligt eller ved fuldmagt, som skal afleveres til formanden ved generalforsamlingens start.

 

08. Afstemninger

Afstemninger foretages som regel ved håndsoprækning, med mindre dirigenten finder anledning til at kræve skriftlig afstemning, eller en sådan forlanges af bestyrelsen eller af minimum halvdelen af de tilstedeværende medlemmer.

På generalforsamlingen afgøres de forelagte sager ved simpel stemmeflerhed – dog undtagen ændring af kontingent jf. punkt 04.

Til forandring af vedtægterne eller tilføjelser til disse samt beslutning om opløsning af foreningen kræves dog, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at beslutningen træffes med 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Er beslutningen vedtaget med et sådan flertal uden halvdelen af medlemmerne er til stede, indkaldes der med 8 dages varsel til en til en ekstraordinær generalforsamling på hvilken den først tagne beslutning kan vedtages med 2/3 flertal af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af de fremmødte medlemmer.

 

09. Generalforsamlingsreferat

Der udarbejdes et referat fra generalforsamlingen, som tilstilles dirigenten for godkendelse og underskrift. Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside.

 

10. Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer valgt blandt foreningens medlemmer hertil kommer 2 suppleanter ligeledes valgt blandt foreningens medlemmer. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne – dog uden at have stemmeret.

Af bestyrelsens medlemmer afgår hvert år på den ordinære generalforsamling henholdsvis 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne vælges ligeledes for en toårig periode. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges en gang, hvilket betyder, at bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan være medlem i to perioder – i alt fire år.

Såfremt der mellem to ordinære generalforsamlinger afgår et eller flere medlemmer af bestyrelsen, skal bestyrelsen konstituere nye medlemmer blandt suppleanterne i stedet for de afgående bestyrelsesmedlemmer og med samme funktionstid som de afgående bestyrelsesmedlemmer. Konstituerede bestyrelsesmedlemmers mandat skal forelægges den første ordinære generalforsamling til godkendelse.

Bestyrelsen vælger en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Valgene gælder for et år ad gangen regnet fra en ordinær generalforsamling til den næste ordinære generalforsamling.

 

11. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes so ofte formanden eller i hans forfald næstformanden finder det fornødent, eller tre bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller i hans forfald næstformanden – mødelederen har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

På bestyrelsesmøderne træffes beslutningerne ved almindelig stemmeflerhed. For at beslutningerne skal have gyldighed må mindst 3 bestyrelsesmedlemmer være til stede ved mødet. Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøderne, som lægges ud på foreningens hjemmeside.

 

12. Foreningens økonomi

Kassereren er ansvarlig for foreningens regnskaber – indbetalinger og udgifter samt forvaltningen af foreningens eventuelle formue.

Kassereren fører en fortegnelse over foreningens medlemmer samt mulige medlemsemner inklusive relevante oplysninger så som adresse, e-mail, telefon etc.

 

13. Årsregnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren udarbejder årsregnskabet, som tilstilles foreningens revisor til godkendelse inden det af kassereren forelægges til bestyrelsens godkendelse, hvilket skal ske inden den 1. marts.

 

14. Eventuel opløsning af foreningen

Såfremt det på en generalforsamling måtte blive vedtaget at nedlægge foreningen skal generalforsamlingen samtidig tage stillingen til, hvad der skal ske med foreningens eventuelle formue.

Medlemmer kan til enhver tid rekvirere foreningens vedtægter hos bestyrelsen.